रुय्यक का अलङ्कारसर्वस्वम्

 रुय्यक का अलङ्कारसर्वस्वम्

     रुय्यकस्य अलङ्कारसर्वस्वम् अयमपि काश्मीराभिजन आसीत् । अयं काश्मीरशासकस्य जयसिंहस्य मन्त्रिणो मलकस्य गुरुरासीत् । जर्यासहप्य समयो राजतरङ्गिण्याम् ११२८ ११४२ ई ० उक्तोऽतोऽस्य समयो द्वादशशतकस्यादिभाग इति निश्चीयते । 

रुय्यक का अलङ्कारसर्वस्वम्

    अनेना लङ्कारमात्रविवेचकोऽलङ्कारसर्वस्वनामा एक एव ग्रन्थः प्रणीतो यः पाण्डित्य पूर्णविवेचनायां काव्यप्रकाशमप्यतिशेते । जयरथसमुद्रबन्धनामकपण्डिताभ्यां कृते टीके अस्य ग्रन्थस्य प्राप्ते भवतः ।

साहित्यशास्त्रम् , अलङ्कारशास्त्रं