Trending

हाल ही की पोस्ट

संस्कृतसाहित्य का उपसंहार

संस्कृतसाहित्य का उपसंहार

संस्कृतसाहित्य का उपसंहार      संस्कृतसाहित्यस्य प्रारम्भतः सम्प्रति यावज्जातस्य विकासस्य…
वेदान्त दर्शनम् (उत्तरमीमांसा)

वेदान्त दर्शनम् (उत्तरमीमांसा)

वेदान्त दर्शनम् (उत्तरमीमांसा)       वेदान्तो वेदस्य अन्तः अवसानभागः इति विग्रहेण उपनिषद …
मीमांसा दर्शनम्

मीमांसा दर्शनम्

मीमांसा दर्शनम्  गीमांसायाश्या वेदस्य संहितायामुपनिषदि ब्राह्मणान्येषु च प्राप्यते । सोय …
योग दर्शनम्

योग दर्शनम्

योग दर्शनम्  योगः प्राचीन इत्यत्र नास्ति कस्यापि वेमत्यम् । योगक्रिया नानासिद्धीनां जननीत…
साङ्ख्य दर्शनम्

साङ्ख्य दर्शनम्

साङ्ख्य दर्शनम्  सांख्यदर्शनस्याद्य आचार्यः कपिलः उपनिषत्कालिकः ऋषिः । तत्प्रणीतं सांख्य…
वैशेषिक दर्शनम्

वैशेषिक दर्शनम्

वैशेषिक दर्शनम्  सकलदर्शनापेक्षया वैशेषिकदर्शन प्राचीनम् । एतत्प्रणेता कणादः कश्यप वंशोत…
न्याय दर्शनम्

न्याय दर्शनम्

न्याय दर्शनम्       अतिप्राचीनं न्यायशास्त्रम् । अस्य शाखस्य प्रवत्तंकः सूत्रकारो गौतमः …
जैन दर्शनम्

जैन दर्शनम्

जैन दर्शनं       बौद्धदर्शनात् पूर्वतनम् । जैनदर्शनं प्राक ' निगण्ठ ' शब्देन व्यव…
बौद्ध दर्शनम्

बौद्ध दर्शनम्

बौद्ध  दर्शनम्       जैनदर्शनादुत्तरकाले प्रचरितमभवत् । बौद्धदर्शनग्रन्थेषु जैना नामन्तिम…