प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूप

 प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूप:-

स्त्रीलिंग शब्दरूप ) ( पुर्लिंग शब्दरूप )प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूपअकारान्त नपुंसकलिंग उभ शब्द 
सकारान्त नपुंसकलिंग हविस् शब्द 
शकारान्त नपुंसकलिंग तादृश् शब्द 
रेफान्त नपुंसकलिंग वार् शब्द
नकारान्त नपुंसकलिंग अहन् शब्द 
नकारान्त नपुंसकलिंग कर्मन् शब्द 
नकारान्त नपुंसकलिंग नामन् शब्द 
तकारान्त नपुंसकलिंग त्वत् शब्द 
तकारान्त नपुंसकलिंग जगत् शब्द 
उकारान्त नपुंसकलिंग मधु शब्द 
इकारान्त नपुंसकलिंग वारि शब्द