नकारान्त नपुंसकलिंग कर्मन् शब्द

नकारान्त नपुंसकलिंग कर्मन् शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाकर्मकर्मणीकर्मणि
द्वितीयाकर्मकर्मणीकर्मणि
तृतीयाकर्मणाकर्मभ्याम्कर्मभिः
चतुर्थीकर्मणेकर्मभ्याम्कर्मभ्यः
पञ्चमीकर्मणःकर्मभ्याम्कर्मभ्यः
षष्ठीकर्मणःकर्मणोःकर्मणाम्
सप्तमीकर्मणिकर्मणोःकर्मसु
सम्बोधनहे कर्मन्/कर्महे कर्मणीहे कर्मणि
 नकारान्त नपुंसकलिंग कर्मन् शब्द