तकारान्त नपुंसकलिंग भवत् शब्द

तकारान्त नपुंसकलिंग भवत् शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाभवत्भवतिभवन्ति
द्वितीयाभवत्भवतिभवन्ति
तृतीयाभवताभवद्भ्याम्भवद्भिः
चतुर्थीभवतेभवद्भ्याम्भवद्भ्यः
पञ्चमीभवतःभवद्भ्याम्भवद्भ्यः
षष्ठीभवतःभवतोःभवताम्
सप्तमीभवतिभवतोःभवत्सु
सम्बोधनहे भवत्हे भवतिहे भवन्ति
 तकारान्त नपुंसकलिंग भवत् शब्द