तकारान्त नपुंसकलिंग तुदत् शब्द

तकारान्त नपुंसकलिंग तुदत् शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमातुदत्तुदन्तीतुदती
द्वितीयातुदत्तुदन्तीतुदती
तृतीयातुदतातुदद्भ्याम्तुदद्भिः
चतुर्थीतुदतेतुदद्भ्याम्तुदद्भ्यः
पञ्चमीतुदतःतुदद्भ्याम्तुदद्भ्यः
षष्ठीतुदतःतुदतोःतुदताम्
सप्तमीतुदतितुदतोःतुदत्सु
सम्बोधनहे तुदत्हे तुदन्तीहे तुदती
 तकारान्त नपुंसकलिंग तुदत् शब्द