प्रमुख स्त्रीलिंग शब्दरूप

 प्रमुख स्त्रीलिंग शब्दरूप:-

पुर्लिंग शब्दरूप ) ( नपुंसकलिंग शब्दरूप )

↠ अकारान्त स्त्रीलिंग " उभ " शब्द
↠ आकारान्त स्त्रीलिंग " रमा " शब्द
↠ इकारान्त स्त्रीलिंग " मति " शब्द
↠ ईकारान्त स्त्रीलिंग " गौरी " शब्द
↠ ईकारान्त स्त्रीलिंग " स्त्री " शब्द
↠ ईकारान्त स्त्रीलिंग " उभयी " शब्द
↠ ईकारान्त स्त्रीलिंग " त्वत् " शब्द
↠ ऋकारान्त स्त्रीलिंग " मातृ " शब्द
↠ दकारान्त स्त्रीलिंग " यद् " शब्द
↠ दकारान्त स्त्रीलिंग " युष्मद् " शब्द
↠ वकारान्त स्त्रीलिंग " दिव् " शब्द