ईकारान्त स्त्रीलिंग " स्त्री " शब्द

 

ईकारान्त स्त्रीलिंग " स्त्री " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमास्त्रीस्त्रियौस्त्रियः
द्वितीयास्त्रियम्/स्त्रीम्स्त्रियौस्त्रियः/स्त्रीः
तृतीयास्त्रियास्त्रीभ्याम्स्त्रीभिः
चतुर्थीस्त्रियैस्त्रीभ्याम्स्त्रीभ्यः
पञ्चमीस्त्रियाःस्त्रीभ्याम्स्त्रीभ्यः
षष्ठीस्त्रियाःस्त्रियोःस्त्रीणाम्
सप्तमीस्त्रियाम्स्त्रियोःस्त्रीषु
सम्बोधनहे स्त्रिहे स्त्रियौहे स्त्रियः
 ईकारान्त स्त्रीलिंग " स्त्री " शब्द