दकारान्त स्त्रीलिंग " एतद " शब्द

 

दकारान्त स्त्रीलिंग " एतद् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाएषाएतेएताः
द्वितीयाएताम्एतेएताः
तृतीयाएतयाएताभ्याम्एताभिः
चतुर्थीएतस्यैएताभ्याम्एताभ्यः
पञ्चमीएतस्याःएताभ्याम्एताभ्यः
षष्ठीएतस्याःएतयोःएतासाम्
सप्तमीएतस्याम्एतयोःएतासु
सम्बोधन---
 दकारान्त स्त्रीलिंग " एतद " शब्द