तकारान्त नपुंसकलिंग त्वत् शब्द

तकारान्त नपुंसकलिंग त्वत् शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमात्वत्त्वतीत्वन्ति
द्वितीयात्वत्त्वतीत्वन्ति
तृतीयात्वतात्वद्भ्याम्त्वद्भिः
चतुर्थीत्वतेत्वद्भ्याम्त्वद्भ्यः
पञ्चमीत्वतःत्वद्भ्याम्त्वद्भ्यः
षष्ठीत्वतःत्वतोःत्वताम्
सप्तमीत्वतित्वतोःत्वत्सु
सम्बोधनहे त्वत्हे त्वतिहे त्वन्ति
 तकारान्त नपुंसकलिंग त्वत् शब्द