तकारान्त नपुंसकलिंग महत् शब्द

तकारान्त नपुंसकलिंग महत् शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमामहत्महतीमहान्ति
द्वितीयामहत्महतीमहान्ति
तृतीयामहतामहद्भ्याम्महद्भिः
चतुर्थीमहतेमहद्भ्याम्महद्भ्यः
पञ्चमीमहतःमहद्भ्याम्महद्भ्यः
षष्ठीमहतःमहतोःमहताम्
सप्तमीमहतिमहतोःमहत्सु
सम्बोधनहे महत्हे महतीहे महान्ति
 तकारान्त नपुंसकलिंग महत् शब्द