इकारान्त नपुंसकलिंग वारि शब्द

इकारान्त नपुंसकलिंग वारि शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमावारिवारिणीवारीणि
द्वितीयावारिवारिणीवारिभिः
तृतीयावारिणावारिभ्याम्वारिभिः
चतुर्थीवारिणेवारिभ्याम्वारिभ्यः
पञ्चमीवारिणःवारिभ्याम्वारिभ्यः
षष्ठीवारिणःवारिणोःवारिणाम्
सप्तमीवारिणिवारिणोःवारिषु
सम्बोधनहे वारिहे वारिणीहे वारीणि
 इकारान्त नपुंसकलिंग वारि शब्द