अकारान्त नपुंसकलिंग सर्व शब्द

अकारान्त नपुंसकलिंग सर्व शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमासर्वम्सर्वेसर्वाणि
द्वितीयासर्वम्
सर्वेसर्वाणि
तृतीयासर्वेणसर्वाभ्याम्सर्वैः
चतुर्थीसर्वस्मैसर्वाभ्याम्
सर्वेभ्यः
पञ्चमीसर्वस्मात्सर्वाभ्याम्सर्वेभ्यः
षष्ठीसर्वस्यसर्वयोःसर्वेषाम्
सप्तमीसर्वस्मिन्सर्वयोःसर्वेषु
सम्बोधनहे सर्वहे सर्वेहे सर्वाणि
 अकारान्त नपुंसकलिंग सर्व शब्द