अकारान्त नपुंसकलिंग पूर्व शब्द

अकारान्त नपुंसकलिंग पूर्व शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमापूर्वम्पूर्वेपूर्वाणि
द्वितीयापूर्वम्पूर्वेपूर्वाणि
तृतीयापूर्वेणपूर्वाभ्याम्पूर्वैः
चतुर्थीपूर्वस्मैपूर्वाभ्याम्पूर्वेभ्यः
पञ्चमीपूर्वस्मात्पूर्वाभ्याम्पूर्वेभ्यः
षष्ठीपूर्वस्यपूर्वयोःपूर्वेषाम्
सप्तमीपूर्वस्मिन्पूर्वयोःपूर्वेषु
सम्बोधनहे पूर्वहे पूर्वेहे पूर्वाणि
 अकारान्त नपुंसकलिंग पूर्व शब्द