षकारान्त नपुंसकलिंग सुत्विष् शब्द

षकारान्त नपुंसकलिंग सुत्विष् शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमासुत्विट्सुत्विषीसुत्विंषि
द्वितीयासुत्विट्सुत्विषीसुत्विंषि
तृतीयासुत्विषासुत्विड्भ्याम्सुत्विड्भिः
चतुर्थीसुत्विषेसुत्विड्भ्याम्सुत्विड्भ्यः
पञ्चमीसुत्विषःसुत्विड्भ्याम्सुत्विड्भ्यः
षष्ठीसुत्विषःसुत्विषोःसुत्विषाम्
सप्तमीसुत्विषिसुत्विषोःसुत्विट्सु
सम्बोधनहे सुत्विट्हे सुत्विषीहे सुत्विंषि
 षकारान्त नपुंसकलिंग सुत्विष् शब्द