सकारान्त नपुंसकलिंग तस्थिवस् शब्द

सकारान्त नपुंसकलिंग तस्थिवस् शब्द 


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमातस्थिवत्तस्थुषीतस्थिवांसि
द्वितीयातस्थिवत्
तस्थुषीतस्थिवांसि
तृतीयातस्थुषातस्थिवद्भ्याम्तस्थिवद्भिः
चतुर्थीतस्थुषेतस्थिवद्भ्याम्
तस्थिवद्भ्यः
पञ्चमीतस्थुषःतस्थिवद्भ्याम्
तस्थिवद्भ्यः
षष्ठीतस्थुषःतस्थुषोःतस्थुषाम्
सप्तमीतस्थुषितस्थुषोःतस्थिवत्सु
सम्बोधनहे तस्थिवत्हे तस्थुषीहे तस्थिवांसि
 सकारान्त नपुंसकलिंग तस्थिवस् शब्द