जकारान्त पुर्लिंग " वणिज् " शब्द

जकारान्त पुर्लिंग " वणिज् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमावणिक्वणिजौवणिजः
द्वितीयावणिजम्वणिजौवणिजः
तृतीयावणिजावणिग्भ्याम्वणिग्भिः
चतुर्थीवणिजेवणिग्भ्याम्वणिग्भ्यः
पञ्चमीवणिजःवणिग्भ्याम्वणिग्भ्यः
षष्ठीवणिजःवणिजोःवणिजाम्
सप्तमीवणिजिवणिजोःवणिक्षु
सम्बोधनहे वणिक्हे वणिजौहे वणिजः


जकारान्त पुर्लिंग " वणिज् " शब्द


प्रमुख पुर्लिंग शब्दरूप:-

प्रमुख स्त्रीलिंग शब्दरूप:-

प्रमुख नपुंसकलिंग शब्दरूप:-