ऊकारान्तः पुंलिङ्गः स्वभू शब्दः

ऊकारान्तः पुंलिङ्गः स्वभू शब्दः

ऊकारान्तः पुंलिङ्गः स्वभू शब्दः


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा स्वभूः

स्वभुवौ 

 स्वभुवः
द्वितीया

स्वभुवम्

स्वभुवौ  स्वभुवः
तृतीया स्वभुवास्वभूभ्याम्  स्वभूभिः
चतुर्थी

स्वभुवे 

स्वभूभ्याम् स्वभूभ्यः 
पञ्चमी स्वभुवः स्वभूभ्याम् स्वभूभ्यः
षष्ठीस्वभुवः  स्वभुवोःस्वभुवाम् 
सप्तमी स्वभुवि स्वभुवोःस्वभूषु 
सम्बोधन हे स्वभूः! हे स्वभुवौ!हे स्वभुवः

ऊकारान्तः पुंलिङ्गः स्वभू शब्दः
Ukarant purling svabhu shabda , sanskrit shabdarup