सोमेश्वरस्य ' कीत्तिकौमुदीकाव्यम्

सोमेश्वरस्य ' कीत्तिकौमुदीकाव्यम् 

        सोमेश्वरनामकेन ११७२-२२६२ ई ० स्थितेन कविना कीत्तिकौमुदीनामक काव्यमेकं प्रणीतं यत्र गुर्जरमहीपालयोर्वीरधवलबीसलदेवयोमन्त्री वस्तुपालतेजपालः कौतिशालितया स्तुतः । काव्यसिद गद्यस्यापि कोडीकारेण विलक्षण प्रकारकम् ।

सोमेश्वरस्य ' कीत्तिकौमुदीकाव्यम् अरिसिंहस्य ' सुकृतङ्कीर्तनम्

एकादशसर्गात्मकमिदं काव्यं वस्तुपालतेजपालस्य तीर्थयात्राधर्मकृत्यादीनां वर्णनायोपनिबद्धम् । पूर्वोक्त एवास्य समयः । 

बालचन्द्रसूरिणो ' वसन्तविलासः '

 इदमपि काव्यं पूर्वोक्तमन्त्रिस्तुतिविषयकमेव । इदमपि तत्समयसम्भवमेव 

नयनचन्द्रसूरिणो ' हम्मीरमहाकाव्यम् ' 

अथ चौहानभूपालस्य हम्मीरस्य वर्णने चतुर्दशभिः सर्गः प्रचुर साहित्यिक प्रस्तुता । ऐतिहासिकसामग्री तु स्वल्पेव । अस्य काव्यस्य रचनाकाल : १४ शताब्दी मन्यते । 

चन्द्रशेखरस्य ' सुर्जनचरितम् ' 

विशतिसर्गनिबत्र काव्यग्रन्ये सुर्जनसिंहस्य चरितं प्रस्तुतम् । सुर्जन सिंहोऽकबरस्य सामन्तमुख्योऽभवद्योऽकबरेण बहुषु युद्धेषु नियुक्तः । अत्र काव्ये बूदोनृपाणों हायावश्यानां चरितं प्रसादिक्या शैल्या निबद्धम् । ऐतिहासिक सामग्रथा सह साहित्यिकसामग्रवपि प्रचुरात्र प्राप्यते । ई ० षोडशशताब्दे निमित्तमिदमिति निश्चितम् । 

राजनाथडिण्डिमस्य ' अच्युतरायाभ्युदयम् ' 

इदमेतिहासिक काव्यम् षोडशे ईशवीयशतके निर्मितम् । अत्र अच्युतराय नामकस्य विजयनगराधोशस्य राज्यकाले जाता घटनावली विस्तरेण वणिता । 

गङ्गादेव्याः ‘ मधुराविजय ' ' बोरकम्परायचरितं ' वा 

विजयनगरसाम्राज्यस्य आरम्भिककालिकघटनाना परिचयोऽत्र रोचकपडत्या प्रदत्तः । अस्य लेखिका कम्परायस्य भायेंति कृत्वाऽवत्या घटनावली सत्या मन्यते । अस्य रचनाकालः ईशवीयचतुर्दशशतकम् ।

 सन्ध्याकरनन्दिनो ' रामपालचरितम् 

सन्ध्याकरनन्दी नाम कविः पालवंश्यनरेशरामपालल्य जीवनवृत्तं श्लिष्टपद्य द्वारा प्रस्तुतवान् । 

अज्ञातक के ' पृथ्वीराजविजयम् ' 

काव्यमिदमैतिहासिकाचां महते जपयोगाय । अत्र पृथ्वीराजस्य विजयानां वर्णनमुपनिबद्धम् । सदस्य विषयोऽयं यदस्य काव्यस्य अपूर्णा त्रुटिपूर्णा च एका एवं प्रतिलिपिः प्राप्यते । अस्य रचयितुर्नामापि न ज्ञायते । १२०० तमेशवीये निर्मितायां जपरवकृतायाम् अलङ्कारविमशिन्याम् अल्योल्लेखस्य दर्शनात्तत्पूर्व कालिकत्वमस्य प्रभातुं शक्यते । १४४८ तमेशबीये काश्मीरोड्वेन जोनराजेनात्र-टोकाऽपि लिखिता । एतेनास्य ग्रन्थस्य प्रणेताऽपि कयन्चन काममोरदेशीय एवेति सम्भाव्यते । 

शम्भुक्तो राजेनकर्णपूर 

काग्मोरनृपते देवस्य प्रशस्तिरोपनिवदा ।

 सर्वानन्दस्य ' जगडूचरितम् '

 जगदूसाहो नाम कोऽपि बैठी १२५६-१२५८ ई . समये जाते दुर्भिक्षों सुधाकटे निपतितानां प्राणिनां रक्षामकरोत्तस्यैव कोतिरोपनियवा । गुर्जर प्रान्ते जातस्य दुभिक्षस्यातीय हृदयद्रावक वर्णन तक प्रस्तुतम् । 

एतदतिरिकान्यपि सोमपालविलासादीनि काण्यानि प्रयन्ते ।

संस्कृत ऐतिहासिक काव्य