शकारान्त पुर्लिंग " तादृश् " शब्द

शकारान्त पुर्लिंग " तादृश् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमातादृक्तादृशौतादृशः
द्वितीयातादृशम्तादृशौतादृशः
तृतीयातादृशातादृश्याम्तादृग्भिः
चतुर्थीतादृशेतादृश्याम्तादृग्भ्यः
पञ्चमीतादृशःतादृश्याम्तादृग्भ्यः
षष्ठीतादृशःतादृशोःतादृशाम्
सप्तमीतादृशितादृशोःतादृक्षु
सम्बोधनहे तादृक्हे तादृशौहे तादृशः

शकारान्त पुर्लिंग " तादृश " शब्द