शकारान्त पुर्लिंग " विश् " शब्द

शकारान्त पुर्लिंग " विश् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा‍विट्विशौविशः
द्वितीयाविशम्विशौविशः
तृतीयाविशाविड्भ्याम्विड्भिः
चतुर्थीविशेविड्भ्याम्विड्भ्यः
पञ्चमीविशःविड्भ्याम्विड्भ्यः
षष्ठीविशःविशोःविशाम्
सप्तमीविशिविशोःविट्सु
सम्बोधनहे विट्हे विशौहे विशः

शकारान्त पुर्लिंग " विश" शब्द