षकारान्त पुर्लिंग " द्विष् " शब्द

षकारान्त पुर्लिंग " द्विष् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाद्विट्द्विषौद्विषः
द्वितीयाद्विषम्द्विषौद्विषः
तृतीयाद्विषाद्विङ्भ्याम्द्विङ्भिः
चतुर्थीद्विषेद्विङ्भ्याम्द्विङ्भ्यः
पञ्चमीद्विषःद्विङ्भ्याम्द्विङ्भ्यः
षष्ठीद्विषःद्विषोःद्विषाम्
सप्तमीद्विषिद्विषोःद्विट्सु
सम्बोधनहे द्विट्हे द्विषौहे द्विषः

षकारान्त पुर्लिंग " द्विष " शब्द