तकारान्त पुर्लिंग " त्वत् " शब्द

तकारान्त पुर्लिंग " त्वत् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमात्वत्त्वतौत्वतः
द्वितीयात्वतम्त्वतौत्वतः
तृतीयात्वतात्वद्भ्याम्त्वद्भिः
चतुर्थीत्वतेत्वद्भ्याम्त्वद्भ्यः
पञ्चमीत्वतःत्वद्भ्याम्त्वद्भ्यः
षष्ठीत्वतःत्वतोःत्वताम्
सप्तमीत्वतित्वतोःत्वत्सु
सम्बोधनहे त्वत्हे त्वतौहे त्वतः

तकारान्त पुर्लिंग " त्वत " शब्द