तकारान्त पुर्लिंग " भवत् " शब्द

तकारान्त पुर्लिंग " भवत्  " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाभवान्भवन्तौभवन्तः
द्वितीयाभवन्तम्भवन्तौभवतः
तृतीयाभवताभवद्भ्याम्भवद्भिः
चतुर्थीभवतेभवद्भ्याम्भवद्भ्यः
पञ्चमीभवतःभवद्भ्याम्भवद्भ्यः
षष्ठीभवतःभवतोःभवताम्
सप्तमीभवतिभवतोःभवत्सु
सम्बोधनहे भवन्हे भवन्तौहे भवन्तः

तकारान्त पुर्लिंग " भवत  " शब्द