तकारान्त पुर्लिंग " धीमत् " शब्द

तकारान्त पुर्लिंग " धीमत् " शब्द

विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाधीमान्धीमन्तौधीमन्तः
द्वितीयाधीमन्तम्धीमन्तौधीमतः
तृतीयाधीमताधीमद्भ्याम्धीमद्भिः
चतुर्थीधीमतेधीमद्भ्याम्धीमद्भ्यः
पञ्चमीधीमतःधीमद्भ्याम्धीमद्भ्यः
षष्ठीधीमतःधीमतोःधीमताम्
सप्तमीधीमतिधीमतोःधीमत्सु
सम्बोधनहे धीमन्हे धीमन्तौहे धीमन्तः

तकारान्त पुर्लिंग " धीमत " शब्द