सकारान्त पुर्लिंग " विद्वस् " शब्द

सकारान्त पुर्लिंग " विद्वस् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाविद्वान्विद्वांसौविद्वांसः
द्वितीयाविद्वांसम्विद्वांसौविदुषः
तृतीयाविदुषाविद्वद्भ्याम्विद्वद्भिः
चतुर्थीविदुषेविद्वद्भ्याम्विद्वद्भ्यः
पञ्चमीविदुषःविद्वद्भ्याम्विद्वद्भ्यः
षष्ठीविदुषःविदुषोःविदुषाम्
सप्तमीविदुषिविदुषोःविद्वत्सु
सम्बोधनहे विद्वन्हे विद्वांसौहे विद्वांसः

सकारान्त पुर्लिंग " विद्वस् " शब्द