सकारान्त पुर्लिंग " पुंस् " शब्द

सकारान्त पुर्लिंग " पुंस् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमापुमान्पुमांसौपुमांसः
द्वितीयापुमांसम्पुमांसौपुंसः
तृतीयापुंसापुंभ्याम्पुंभिः
चतुर्थीपुंसेपुंभ्याम्पुंभ्यः
पञ्चमीपुंसःपुंभ्याम्पुंभ्यः
षष्ठीपुंसःपुंसोःपुंसाम्
सप्तमीपुंसिपुंसोःपुंसु
सम्बोधनहे पुमन्हे पुमांसौहे पुमांसः

सकारान्त पुर्लिंग " पुंस " शब्द