तकारान्त पुर्लिंग " मरुत् " शब्द

तकारान्त पुर्लिंग " मरुत " शब्दविभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमामरुत्मरुतौमरुतः
द्वितीयामरुतम्मरुतौमरुतः
तृतीयामरुतामरुद्भ्याम्मरुद्भिः
चतुर्थीमरुतेमरुद्भ्याम्मरुद्भ्यः
पञ्चमीमरुतःमरुद्भ्याम्मरुद्भ्यः
षष्ठीमरुतःमरुतोःमरुताम्
सप्तमीमरुतिमरुतोःमरुत्सु
सम्बोधनहे मरुत्हे मरुतौहे मरुतः


तकारान्त पुर्लिंग " मरुत " शब्द