ऋकारान्त पुर्लिंग " धातृ " शब्द

ऋकारान्त पुर्लिंग " धातृ " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाधाताधातारौधातारः
द्वितीयाधातारम्धातारौधातृन्
तृतीयाधात्राधातृभ्याम्धातृभिः
चतुर्थीधात्रेधातृभ्याम्धातृभ्यः
पञ्चमीधातुःधातृभ्याम्धातृभ्यः
षष्ठीधातुःधात्रोःधातृणाम्
सप्तमीधातरिधात्रोःधातृषु
सम्बोधनहे धातःहे धातारौहे धातारः

ऋकारान्त पुर्लिंग " धातृ " शब्द