औकारान्त पुर्लिंग " ग्लौ " शब्द

 औकारान्त पुर्लिंग " ग्लौ " शब्दविभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाग्लौःग्लावौग्लावः
द्वितीयाग्लावम्ग्लावौग्लावः
तृतीयाग्लावाग्लौभ्याम्ग्लौभिः
चतुर्थीग्लावेग्लौभ्याम्ग्लौभ्यः
पञ्चमीग्लावःग्लौभ्याम्ग्लौभ्यः
षष्ठीग्लावःग्लावःग्लावाम्
सप्तमीग्लविग्लावःग्लौषु
सम्बोधनहे ग्लौःहे ग्लावौहे ग्लावः


औकारान्त पुर्लिंग " ग्लौ " शब्द