सकारान्त पुर्लिंग " वेधस् " शब्द

सकारान्त पुर्लिंग " वेधस् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमावेधावेधसौवेधसः
द्वितीयावेधसम्वेधसौवेधसः
तृतीयावेधसावेधोभ्याम्वेधोभिः
चतुर्थीवेधसेवेधोभ्याम्वेधोभ्यः
पञ्चमीवेधसःवेधोभ्याम्वेधोभ्यः
षष्ठीवेधसःवेधसोःवेधसाम्
सप्तमीवेधसिवेधसोःवेधस्सु
सम्बोधनहे वेधःहे वेधसौहे वेधसः


सकारान्त पुर्लिंग " वेधस " शब्द