नकारान्त पुर्लिंग " राजन् " शब्द

नकारान्त पुर्लिंग " राजन् " शब्द

विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमाराजाराजानौराजानः
द्वितीयाराजानम्राजानौराज्ञः
तृतीयाराज्ञाराजभ्याम्राजभिः
चतुर्थीराज्ञेराजभ्याम्राजभ्यः
पञ्चमीराज्ञःराजभ्याम्राजभ्यः
षष्ठीराज्ञःराज्ञोःराज्ञाम्
सप्तमीराज्ञिराज्ञोःराजसु
सम्बोधनहे राजन्हे राजानौहे राजानः

नकारान्त पुर्लिंग " राजन " शब्द