तकारान्त पुर्लिंग " महत् " शब्द

तकारान्त पुर्लिंग " महत् " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमामहान्महान्तौमहान्तः
द्वितीयामहान्तम्महान्तौमहतः
तृतीयामहतामहद्भ्याम्महद्भिः
चतुर्थीमहतेमहद्भ्याम्महद्भ्यः
पञ्चमीमहतःमहद्भ्याम्महद्भ्यः
षष्ठीमहतःमहतोःमहताम्
सप्तमीमहतिमहतोःमहत्सु
सम्बोधनहे महन्हे महान्तौहे महान्तः

तकारान्त पुर्लिंग " महत " शब्द