अकारान्त पुर्लिंग " पूर्व " शब्द

अकारान्त पुर्लिंग " पूर्व " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमापूर्वःपूर्वौपूर्वे/पूर्वाः
द्वितीयापूर्वम्पूर्वौपूर्वान्
तृतीयापूर्वेणपूर्वाभ्याम्पूर्वैः
चतुर्थीपूर्वस्मैःपूर्वाभ्याम्पूर्वेभ्यः
पञ्चमीपूर्वस्मात्/पूर्वात्पूर्वाभ्याम्पूर्वेभ्यः
षष्ठीपूर्वस्यपूर्वयोःपूर्वेषाम्
सप्तमीपूर्वस्मिन्/पूर्वेपूर्वयोःपूर्वेषु
सम्बोधनहे पूर्वहे पूर्वौहे पूर्वे/पूर्वाः

अकारान्त पुर्लिंग " पूर्व " शब्द