ईकारान्त पुर्लिंग " वातप्रमी " शब्द

ईकारान्त पुर्लिंग " वातप्रमी " शब्द


विभक्ति /वचन एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमावातप्रमीःवातप्रम्यौवातप्रम्यः
द्वितीयावातप्रम्यम्वातप्रम्यौवातप्रमीन्
तृतीयावातप्रम्यावातप्रमीभ्याम्वातप्रमीभिः
चतुर्थीवातप्रम्येवातप्रमीभ्याम्वातप्रमीभ्यः
पञ्चमीवातप्रम्यःवातप्रमीभ्याम्वातप्रमीभ्यः
षष्ठीवातप्रम्यःवातप्रम्योःवातप्रम्याम्
सप्तमीवातप्रम्येवातप्रम्योःवातप्रमीषु
सम्बोधनहे वातप्रमीःहे वातप्रम्यौहे वातप्रम्यः


ईकारान्त पुर्लिंग " वातप्रमी " शब्द