"दानेन तुल्यं सुहृदोस्ति नान्यो" संस्कृत भाषा की सेवा और विस्तार करने के हमारे इस कार्य में सहभागी बने और यथाशक्ति दान करे। About-Us Donate Now! YouTube Chanel

स्तोत्र साहित्यम्

स्तोत्र साहित्यम्
Please wait 0 seconds...
click and Scroll Down and click on Go to Download for Sanskrit ebook
Congrats! Link is Generated नीचे जाकर "click for Download Sanskrit ebook" बटन पर क्लिक करे।

स्तोत्र साहित्यम्

यत्र ग्रन्ये देवतां काञ्चिदुद्दिश्य नतिनिबध्यते तत्स्तोत्रम् । स्तोत्रप्रसङ्गे भावस्य प्रकाशनाय कविभिः प्रयासः क्रियतेऽतोऽस्यापि काव्यभेदरूपता पर्य वसिता । अस्य काव्यभेदस्यादिमं रूपं रुद्राध्यायादौ वेदे दृश्यते तत्र हि नतिनि बढेव , प्रार्थना अपि स्फुटाः , ' नमस्ते रुद्रमन्यवे ' , ' मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषु मानोऽश्वेषु रोरिषः ' इत्यादिस्तोत्ररूपं वैदिकं साहित्यं सुप्रकाशम् । 

वेदतः परतः पुराणेषु इतिहासेषु च स्तोत्राणि प्राप्यन्ते । महाभारते रामा यणे श्रीमद्भागवते च स्तुतिसाहित्यस्य उत्तमानि निदर्शनानि दृश्यन्ते । मार्कण्डेय पुराणस्थं भगवतीस्तोत्रमपि प्रशंसनीयम् । 
स्तोत्र साहित्यम्

ततः परमपि कुमारसम्भवे स्तोत्रमुपनिबद्ध ' यन्महाकाव्याङ्गम् इति पृथक् स्तोत्रसाहित्यरूपेण नाङ्गाक्रियते ।

 पौराणिकस्तोत्राणि विहाय लौकिकस्तोत्राणां क्रमनिर्धारणे प्रक्रम्यमाणे सर्वाधिकप्राचीनं महिम्नः स्तोत्र स्यादिति सम्भाव्यते । यद्यपि तस्य कर्ता पुष्पदन्तः कुत्र कदा चाभवदिति न स्मयतेऽयापि कश्मीरेषु यदा शैवागमशास्त्रस्य महान् प्रचार आसीत्तदा कोऽपि कविः काल्पनिकेन वास्तविकेन वा पुष्पदन्त इति नाम्ना ग्रन्थमिमं चकारेति बाढं विश्वसिमि । दशमशतकात् पूर्वमेव शेवा गमशास्त्रं पूर्णप्रचारवदासीदिति महिम्नः स्त्रोत्रस्यापि दशमे ततः पूर्वतने वा शतके निर्माण सम्भाव्यते । अष्टमशतकमस्य समय इति केचित् । 

स्तोत्रस्यास्य प्रसङ्गे कथा प्रसिद्धा यत्पुष्पदन्तो हरस्य पाश्वचरो गणः स हि शिवशापवशात् गन्धर्वभावं गतः , स्त्रोत्रेणानेन शिवं प्रसाद्य च स्वं प्राचीनं गणस्थान प्राप्तवान् । कथासरित्सागरे तु पुष्पदन्त एव कात्यायनरूपेणावतीणः  स्तोत्रमिदमकृतेति कथा प्रथते । ततश्चास्य ईशवीयपूर्वचतुर्थशतके समुत्पन्न ताऽऽपतति । 

भरद्वाजमहोदवास्तु भाषाक्रमेणास्य प्रणयनकालम् अष्टमशतकम् आमनन्ति । 

महिम्नः स्तोत्रम् 

स्वीयया पाण्डित्यपूर्णया मनोहरया भावप्रवणया च शेल्या स्तोत्रमिदमतीव ख्यातम् । अत्र लघुकायेऽपि स्तोत्रे विशतिष्टीकाः प्रणीता येनास्य प्रकर्षः प्रतिभाति । मधुसूदनसरस्वतीकृता शिवविष्णूभयपक्षीया टीका शास्त्रीयार्थ प्रकाशिका प्रोढा च ।

अत्रत्याः श्लोकाः गाढवन्धतायां कस्यापि काव्यग्रन्थस्य तुलामारोदु क्षमाः । 

मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत 
स्तव ब्रह्मन् कि बागपि सुरगुरोविस्मयपदम् । 
मम वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्पुरमथन बुद्धिव्यवसिता । '

 कतिचन पद्यानि शास्त्रीयपद्धतिव्यजकतया व्याख्यामन्तरा दुर्बोधानि । 

' त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो श्रीनपि सुरा 
नकारावर्गस्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृतिः । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरनुरुन्धानमणुभिः 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गुणात्योमिति पदम् ।। '

 एवं सत्यपि काव्यदृशाऽपि स्तोत्रस्यास्य कापि नवेव विच्छित्तिजनकता यथा 

' हरिस्ते साहस्र कमलबलिमाधाय पदयो 
यदिकोनेतस्मिग्निजमुदहरन्नेत्रकमलम् । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसो चक्रवाषा 
त्रयाणां रक्षायां त्रिपुरहर जागत्ति जगताम् ॥ '


स्तोत्र साहित्यम्

शङ्कराचार्यस्य स्तोत्राणि 

कुलशेखरः 

जगद्धरस्य स्तुतिकुसुमाञ्जलिः 

जैन स्तोत्राणि

बौद्ध स्तोत्राणि


About the Author

नाम : संस्कृत ज्ञान समूह(Ashish joshi) स्थान: थरा , बनासकांठा ,गुजरात , भारत | कार्य : अध्ययन , अध्यापन/ यजन , याजन / आदान , प्रदानं । योग्यता : शास्त्री(.B.A) , शिक्षाशास्त्री(B.ED), आचार्य(M. A) , contact on whatsapp : 9662941910

إرسال تعليق

आपके महत्वपूर्ण सुझाव के लिए धन्यवाद |
(SHERE करे )
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.